skip to Main Content

KONTAKTIRAJTE NAS

  Za koje usluge nas kontaktirate


  Analiza organizacionog modela kompanije je usluga koju pružamo našim klijentima da bismo sagledali specifičnosti i dijagnostikovali stanje u njihovoj organizaciji, radi što efikasnijeg paketa mera u poboljšanju iste. Ova usluga je prvenstveno namenjena malim i srednjim preduzećima, ali korisnici mogu biti i veliki sistemi, čiji poslovni rezultat usled ubrzanog razvoja  poslovanja, prevazilazi postojeću organizaciju.

  U razvoju preduzeća, svaka organizacija ima svoju specifičnu kulturu. Pod organizacionom kulturom podrazumevamo sistem vrednosti, nepisanih normi, stavova i pretpostavki koji određuju način na koji se članovi organizacije ponašaju i ophode jedni prema drugima i način na koji pristupaju obavljanju svojih poslova.

  Ukoliko se na razvoju te kulture ne radi svesno, dešava se da se u organizaciji razvijaju neformalna, često neželjena ponašanja. Zbog toga je jedna od najvažnijih uloga menadžmenta organizacije upravo svestan i kontinuiran rad na kreiranju željene kulture koja bi omogućila maksimalnu efektivnost organizacije.

  Prvi korak je analiza trenutno postojeće organizacije kroz:

  • Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih odredjenim motivacionim faktorima. Najčešće se putem upitnika ispituje zadovoljstvo organizacijom rada, rukovodjenjem, medjuljudskim odnosima, fizičkim uslovima rada, mogućnošću usavršavanja i drugim faktorima po izboru kompanije nalogodavca.
  • Procena menadžmenta –procena psihološkog profila, profesionalnih kompetenci i potencijala menadžera,kao i upoznavanje sa njihovim poslovnim dostignućima,odnosno ostvarenju predviđenih rezultata
  • Analiza postojeće organizacione šeme i sistematizacije radnih mesta

  Ciljevi analize organizacije su :

  • Analiza zadovoljstva zaposlenih određenim motivacionim faktorima
  • Utvrđivanje jaza izmedju postojećeg i poželjnog stanja
  • Predlog korektivnih mera
  • Procena potencijalne fluktuacije zaposlenih
  • Unapređenje korporativne kulture i poslovnih procedura,kao i sistematizacije radnih mesta

  Ova usluga predstavlja sprovođenje paketa korektivnih mera od strane naše konsultantske kuće,sa ciljem unapređenja postojeće organizacije.

  Posle urađene analize,mi smo spremni da nadogradimo vaš organizacioni model sa odgovarajućim poslovnim procedurama i sistematizacijom radnih mesta,i unapredimo korporativnu kulturu u vašoj Kompaniji.

  Ciljevi uvođenja nove organizacije su :

  • Povećanje produktivnosti svih organizacionih delova (sektora) Kompanije
  • Brži protok poslovnih informacija
  • Optimizacija i racionalizacija radne snage,kao i definisanje deficitarnih radnih mesta u Kompaniji
  • Izrada nove organizacione šeme
  • Definisanje procedura za sve poslovne procese u sistemu
  • Uvođenje sistematizacije radnih mesta sa tačno definisanim kompetencama i detaljnim opisom posla za svako radno mesto u Kompaniji
  • Uvođenje pravilnika o radu ili usklađivanje postojećeg sa novim organizacionim modelom

  Podeli!

  Back To Top